Sấu chủ yếu phân bổ ở Miền Bắc, là dòng cây bóng mát có tuổi...